Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden
1. TOEPASSELIJKHEID
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. ANNULERING
Indien een opdracht door de patiënt wordt geannuleerd, is de patiënt gehouden alle door de podotherapeut aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden.

3. TOEPASSELIJK RECHT
Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Indien de podotherapeut een bedrag uit hoofde van geleverde diensten aan de patiënt te vorderen heeft, hetwelk de competentie van de Kantonrechter te boven gaat, zal de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd zijn.

4. BETALING
a.Voor het geval hulpmiddelen worden afgeleverd, dient ter plaatse bij overhandiging van de hulpmiddelen per PIN te worden betaald. Onderzoeken en consulten dienen direct ter plaatse per PIN te worden betaald.
Alle niet direct per PIN voldane betalingen dienen -tenzij schriftelijk anders is overeengekomen- te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien de klant niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, zal de podotherapeut de patiënt een rappel/sommatie zenden om alsnog binnen vijf dagen na dagtekening rappel/sommatie te betalen. De patiënt is dan een bedrag van € 7,50 verschuldigd wegens de extra administratieve werkzaamheden.
b. De podotherapeut is gerechtigd een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte daarvan in rekening te brengen bij te late betaling ingaande na de factuurdatum. Tevens zullen bij te late betaling alle op de inning van zijn/haar vordering vallende
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige partij zijn. Deze kosten zullen 15% van het te vorderen bedrag zijn met een minimum van € 40,– exclusief B.T.W.
c. Bij een meerwerkopdracht, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing.

5. JONGEREN
De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke
vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.

6. ANNULEREN
Gemaakte afspraken (mondeling of telefonisch) kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen. Wanneer u uw controle afspraak verzuimt, wordt de eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht.
U bent verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na
het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zulle alle door ons gemaakt kosten bij u in rekening worden gebracht vermeerderd met € 7,50 administratiekosten.

Service
a. De hulpmiddelen (o.a. zolen, orthese, nagelbeugel) betreffen een therapie, welke dan soms ook wat tijd nodig heeft voor het zijn vruchten afwerpt. Ook is het mogelijk dat in de loop van de tijd uw hulpmiddelen gecorrigeerd dienen te worden, omdat de stand van uw voet verandert (met mogelijk nieuwe klachten als gevolg), corrigeert, dan wel omdat uw klachten zijn afgenomen of verdwenen zijn of er sprake is van een correctie/compensatie die niet in een keer kan worden ingebracht. Dit kan betekenen dat de zoolelementen verlaagd, verhoogd en/of dat er nieuwe elementen ingebracht worden. De kosten hiervoor zullen apart berekend worden.
b. Ondanks dat er een hulpmiddel in de vorm van een product geleverd wordt, kunnen er geen garanties gegeven worden m.b.t. de werking. Er worden door de podotherapeut en/of diens medewerk(st)ers alleen verwachtingen op het beoogde resultaat uitgesproken. Van uw therapeut mag U wel verwachten dat hij/zij zijn/haar uiterste best doet uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Als paramedicus bestaat er dan ook een inspanningsplicht, geen resultatenplicht.
c. Indien een aanpassing nieuwe klachten of vererging van de klachten met zich meebrengen en dit binnen drie maanden na ontvangst van het aangepaste hulpmiddel is gemeld en aantoonbaar door het hulpmiddel wordt veroorzaakt (dit ter beoordeling van de behandelende therapeut), zal redelijkerwijs het volgende bezoek en eventuele aanpassing aan het hulpmiddel als service gelden. De behandelende therapeut beslist in deze. In alle andere gevallen geldt dat er een consulttarief berekend zal worden met eventueel de meerkosten voor aanpassing van uw hulpmiddel(en).